ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสหกรณ์   
             คณะกรรมการดำเนินงาน
             เจ้าหน้าที่สหกรณ์
             ติดต่อสหกรณ์
 
           คำขอกู้เงินสามัญ
           คำขอกู้เงินฉุกเฉิน
           หนังสือขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น
           ใบสมัครสมาชิก  
           ใบลาออกจากการเป็นสมาชิก
           ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร
           หนังสือขอรับความอนุเคราะห์
           ผู้ประสบอุทกภัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น   
 
            ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ 2 ปี  
 
            ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ 1 ปี  
 
            ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ 24 เดือน  
 
            ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  
 
            ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้   
 
            ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท    
 
             ตารางการชำระหนี้ของสหกรณ์ฯ     
           
             วิธีการยื่นคำขอกู้เงินสามัญและการยื่นคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
 
             วิธีการสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ
กิจกรรมวันประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น จ.ลพบุรี ประจำปี2566
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
 
         ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
        จำกัด พ.ศ 2567
         ระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการสมาชิกพ.ศ 2567
         ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์พ.ศ 2566
         ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินพ.ศ 2566
         ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานพ.ศ 2566
         ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกพ.ศ 2566 
          ระเบียบว่าด้วยเงินฝากประจำ 24 เดือนพ.ศ 2565  
         ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำพ.ศ 2565
          ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลพ.ศ 2565
          ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมแรกเข้า พ.ศ 2565
          
         
 
 
 
 

         
                        
 
 
                                

                                                                                                                                     

  

 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร 0-3642-2872